За нас

,,Интертехна" увоз-извоз, Дооел, е 100 % приватна компанија која егзистира од 1994 год. Нејзината основна дејност е трговија на големо со производи од црната и обоената металургија, процесна опрема за термоелектрани и површински копови-рудници, резервни делови за багери, градежни машини и сл.

Локација на компанијата

Лоцирани сме во југозападниот дел на Р. Македонија на само 10 км. до границата со Р. Грција, каде се лоцирани најголемите енергртски капацитети на Републиката, три термоелектрани и два рудници (површински копови) на јаглен, наменет за термоелектраните, единствената фабрика во цела Македонија, фабриката за квасец и алкохол, повеЌе фабрики за производство на млеко и млечни производи, повеЌе земјоделски комбинати и сл.


Со други зборови нашата локација ја опфаЌа и третира нај-индустриската област во Република Македонија, што ни дава можност за еден широк асортиман на наши активности поврзани со активностите на веќе постоечките индустриски капацитети во овој регион.